Synagogenplatz, ehem. Synagoge nach dem Brand

28.10.2019